[/IMG]


Diễn viên :
Yuen Biao
Moses Chan
Gigi Lai
Yoyo Mung
Maggie Siu
Matthew Ko
Kevin Cheng
Byran Leung
Mimi Chu
Matt Yeung
Ben Wong
Iris Wong
Rain Lau
Mark Kwok
Ngo Ka Nin
Wong Ching
Natalie Tong
Chan Na Yi
Marco Ngai
Belle Lau
Leanne Li
Carlo Ng
Elaine Yiu
Evoone Ho
Savio Tsang
Erica Yeun
Bond Chan
Sam Chan
Vivien Yeo
Choi Hong Nin
Fala Chan
Lo Kuan Lan

Phim hình sự HK năm 2007, dạng : DVD -RIP AVI DIVX, Phim dai 37 tập Link size : 440 MB/ tập

Lưu ý: Vì phim mới phát hành còn đang g tiếng Việt nên mỗi tuần chỉ có vài tập. Mong các bạn cố gắng chờ, đừng hối thúc. Mong các bạn ủng hộ và cộng tác

1.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
1.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
1.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
1.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
1.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

2.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

3.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

4.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

5.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
5.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
5.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
5.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
5.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

6.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
6.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
6.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
6.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
6.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

7.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
7.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
7.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
7.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
7.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

8.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
8.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
8.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
8.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
8.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

9.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
9.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
9.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
9.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
9.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

10.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
10.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
10.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
10.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
10.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

11.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
11.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
11.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
11.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
11.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

12.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
12.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
12.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
12.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
12.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

13.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
13.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
13.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
13.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
13.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

14.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
14.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
14.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
14.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
14.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

15.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
15.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
15.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
15.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
15.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

16.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
16.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
16.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
16.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
16.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

17.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
17.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
17.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
17.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
17.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

18.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
18.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
18.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
18.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
18.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

19.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
19.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
19.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
19.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
19.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

20.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
20.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
20.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
20.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
20.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

21.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
21.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
21.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
21.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
21.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

22.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
22.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
22.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
22.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
22.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

23.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
23.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
23.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
23.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
23.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

24.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
24.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
24.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
24.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
24.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

25.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
25.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
25.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
25.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
25.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

26.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
26.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
26.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
26.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
26.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

27.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
27.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
27.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
27.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
27.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

28.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
28.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
28.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
28.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
28.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

29.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
29.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
29.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
29.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
29.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

30.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
30.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
30.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
30.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
30.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

31.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
31.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
31.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
31.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
31.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

32.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
32.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
32.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
32.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
32.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

33.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
33.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
33.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
33.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
33.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

34.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
34.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
34.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
34.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
34.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

35.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
35.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
35.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
35.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
35.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
35.006 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

36.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
36.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
36.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
36.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
36.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
36.006 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

37end.001 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
37end.002 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
37end.003 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
37end.004 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
37end.005 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: