* Cách sử dụng killmark :
B1 : Download file về và giải nén.
B2 : Copy tất cả các file có đuôi .TGA vào thư mục rez/UI/Mark
B3 : Vào game và chiêm ngưỡng tác phẩm.

1. Skin Kitty

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2. Nuke
Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3. Nova

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4. Mark Red

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
5/ Noname Mark – part1

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
6/ Noname Mark – part2

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
7.omarzz KillMart

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] pass:i_love_romajinvip
8/NoName Mark -Part 3

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
9/Chicken-Remake.KillMark

Link dow : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
10/Noname

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
11/Puca

Link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
12/Vietzin-killmark

Link dow:
+Killmark-ghost : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
+Killmark -killshot,headshot :Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
13/USA Class

link dow : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
14/Kill Mark Tux Duck

link dow:Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
15/Ring of Death Ver 1.0

link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
16/Kill Mark Red-Star

link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
17/HeadShotMark-byHITMAN!

pass: i_love_romajinvip
18/Awesome_KillMark!

link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
pass: i_love_romajinvip
19/Gear Up Kill Marks v.2

link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
20/Kill mark ring

link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
21/Kill mark fire

link dow : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
22/Skull Kill Marks – From Dj Flamez

link dow : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
23/Kill Mark Red-Star

link dow: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: