Hay chết luôn, không hay không lấy tiền> .<
Khúc nhạc đầu đây:Sieng Riek Raung Kaung Hua Jai
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Đây là ending:Rak lub lub
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: