ai pro chỉ mình cách lên đồ cho Riki với mới chơi hem bít lên thế nào cho hợp lý vào đánh hỏi thì thằng nào nó cũng chửi thô tục nếu giúp thì giúp cho trót post lun hình ảnh của item đó mình mới chơi các pác sử dụng ngôn ngữ chuyện môn là chịu đó . em thank trước

View more random threads same category: