chẳng být có chưa nhưg cứ post lên

một bác nông dân mang lợn con ra chợ bán

người khách đầu tiên tới hỏi mua nửa số lợn và nửa con lợn

người khách thứ 2 tới cũng hỏi mua một nửa số lợn còn lại và một nửa con lợn

người thứ 3 đi qua thấy vậy cũng mua nửa số lợn còn lại và 1 nửa con lợn

người nông dân đã bán đc hết lợn cho 3 người khách đó, hỏi người nông dân đã mang bao nhiêu con lợn ra chợ để bán....nhớ là ko thể chặt kon lợn ra làm 2 đc nhá+1 EXP

View more random threads same category: