tình hình là em có nhận một em vô nước,sấy xong lên nguồn bình thường,nhưng sạc hoài không đầy pin.đã test thử dây nguồn,và nhiều bộ sạc, đã câu 2 con ic kiếng(4 chân)làm chân luôn con ic Battery charger nhưng tình hình khong có gì thay đổi.anh em ai biét chỉ giùm!cám ơn!

View more random threads same category: