sao máy của mình mỗi lần vào game Gunny chơi nó đều báo như thế này nên không chơi được biết xin hãy chỉ giùm mình nha. Cảm ơn nhiều?
</div>

View more random threads same category: