Anh Hùng Xạ Điêu - Kim Dung, do Ngọc Minh và Phùng Đại Quốc đọc trên VOV Giao Thông HN
(83 tập)


Summary

Code:
Truyện xảy ra vào thời Tống (960-1279) khi người Nữ Chân bắt đầu tấn công bắc Trung Quốc. Phần đầu của tiểu thuyết xoay quanh tình bạn giữa Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên, những anh hùng đã chiến đấu chống lại sự xâm chiếm lính Kim. Mối quan hệ của họ sâu đến nỗi họ thề khi con lớn, chúng sẽ trở thành huynh đệ kết nghĩa hoặc lấy nhau. Phần hai của câu chuyện tập trung vào những gian nan đau khổ mà cả hai trải qua. Quách Tĩnh, con của Quách Khiếu Thiên lớn lên ở Mông Cổ, dưới sự bảo vệ của Thành Cát Tư Hãn. Dương Khang mặt khác lớn lên là hoàng thân của nhà Kim.


Mediafire link

1: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
5: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
6:
7: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
8: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
9: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
10: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
11: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
12: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
13: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
14: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
15:
16: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
17: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
18: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
19: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
20: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
21: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
22: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
23: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
24:
25: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
26: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
27: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
28: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
29: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
30: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
31:
32: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
33: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
34: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
35: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
36: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
37: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
38: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
39: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
40: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
41: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
42: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
43: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
44: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
45: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
46: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
47: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
48: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
49: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
50: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
51: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
52: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
53: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
54: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
55: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
56: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
57: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
58: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
59: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
60: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
61: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
62: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
63: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
64: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
65: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
66: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
67: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
68: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
69: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
70: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
71: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
72: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
73: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
74: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
75: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
76: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
77: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
78: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
79: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
80: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
81: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
82: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
83the end: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: