Hack au 6091 - KModz 6091 Perfect-Auto-Chong Dis Full - Hack au 6091

Link down : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Hướng dẩn:
-Dowload về copy vào thư mục Au.
-Nhấn Start Hack rồi vào Game

*Chức năng:

F1 : Chong Dis Full |=>Nhan truoc khi dang nhap

F2 : Hack Dis Pro |=>Nhan truoc khi dang nhap

F3 : Hack Dao Xinh |=>Nhan truoc khi dang nhap

F4 : Hack Noi bay |=>Nhan truoc khi dang nhap

F5 : Chong Lag San Club Dancer

F7 : Kill Speed

F8 : Bug Score Normal + Bug sore BU + guitar

F9 : Hack x9999 nomal
x-Hit 9999 Beat Rush

F10: Hack Perfect Normal
-Hack perfect BeatRush
-Hack Perfect Mot-Hai
-Hack perfect BeatUp khong miss
-Hack Perfect Space pang pang
DEL: Hacl Spark Guitar Khong Miss ( Nhấn Del 2 lần để bật hack Del guitar)
F11: Hack Autokey
ALT : Autokey sau moi lan nhan ALT

F12: Tat Nhanh Cac Loai Hack dang bat

F3 : Tao Phong Dai |Huong dan: Nhan F3 roi dat ten phong theo y thich.

F4 : Tat Tao Phong |Khi dat ten phong xong thi nhan F4 roi click vao tao phong

Ctrl +1 : Bug da trang
Ctrl +2 : Bug da den
Ctrl +3 : Bug da vang
Ctrl +4 : Hack Del Free
Ctrl +5 : Hack Dis Del
Ctrl +B : Bug Gioi Tinh

*Chong Dis Avatar + Dis Diem + Dis Del tu kick hoat


View more random threads same category: