Những bộ cài đặt này được mình download từ MSDN của Microsoft rồi upload lên MF
PassJoin file: truyenky.vn


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Windows 7 Enterpise (x64) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Windows 7 Enterpise (x86) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows 7 Ultimate (x64) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows 7 Ultimate (x86) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows 7 Professional (x64) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
PassJoin: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Windows 7 Professional (x86) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
PassJoin: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows 7 Home Premium (x64) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows 7 Home Premium (x86) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows 7 Home Basic (x86) - DVD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows XP Service Pack 3 (x86) - CD (English)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows XP Media Center 2005
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Windows Server 2008 Enterprise and Standard (x86) - DVD
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: