mình có 1 file video và 1 file lời, làm sao để cho nó chạy như trong karaoke vậy? có phan mem nào làm dc cái này ko ??
</div>

View more random threads same category: