em down tài liệu trên mạng về bị lỗi font như sau:, tr¬íc tiªn xin lçi c¸c men ®• göi th¬ ®Õn "khiÕu n¹i" lµ khi ¸p dông c¸c bµi cña t«i th× bÞ c¸c c« g¸i hái l¹i: "ña anh còng xem TTVN n÷a h¶?". Thµnh thËt mµ nãi t«i còng kh«ng biÕt lµm sao ®Ó chuyÓn tíi anh em chót hiÓu biÕt Ýt ái cña m×nh mµ kh«ng bÞ c¸c chÞ em... "v« t×nh ph¸t hiÖn". Dï vËy c¸c b¹n h•y yªn t©m v× nÕu lì "ng¬êi Êy" cña c¸c b¹n cã ®äc qua nh÷ng bµi nµy th× c« Êy sÏ cµng hiÓu vµ c¶m ®éng h¬n tr¬íc hµnh ®éng cña b¹n, kh«ng cã g× nguy hiÓm c¶. Bëi thÕ chóng ta nªn khuyÕn khÝch c¸c nµng ®äc thªm míi ®óng.
Sau ®©y xin trë l¹i ®Ò.
Th¬a c¸c b¹n, tá t×nh lµ mét hµnh ®éng tÊt yÕu vµ tù nhiªn sau mét qu¸ tr×nh t×m hiÓu nhau cña ng¬êi con trai vµ ng¬êi con g¸i. Trong bèi c¶nh v¨n hãa ph¬¬ng ®«ng vµ m«i tr¬êng cña chóng ta ®ang sèng ë ®©y, th× cã thÓ nãi c«ng viÖc "quan träng" nµy hÇu nh¬ ®Ì nÆng lªn vai cña ng¬êi con trai. §iÒu nµy cã h¬i bÊt c«ng chót xÝu, v× nãi vÒ mÆt biÓu lé c¶m xóc vµ... tµi miÖng l¬ìi th× chóng ta kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña c¸c "nµng", tuy nhiªn thùc tÕ phò phµng chóng ta còng nªn chÊp nhËn, vµ nªn lÊy lµm vinh h¹nh ®¬îc thùc hiÖn "nhiÖm vô quan träng" nµy. Xin c¸c b¹n khoan cho r»ng t«i ®• nghiªm träng hãa vÊn ®Ò, thùc tÕ cho thÊy, dï tû lÖ ph¶i chia tay v× tá t×nh kh«ng ®óng c¸ch lµ kh«ng nhiÒu, nh¬ng c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong tá t×nh l¹i th¬êng khã gi¶i quyÕt vµ lµm cho nh÷ng ng¬êi trong cuéc rÊt lóng tóng khã chÞu, kh«ng chØ ®èi víi c¸c b¹n míi tá t×nh lÇn ®Çu, mµ c¶ ®èi víi nh÷ng ng¬êi ®• ai bít cách sửa thì bảo em với
</div>

View more random threads same category: