Xin chào các bác.
Em có một chương trình excel hỗ trợ cho các bác chuyên ngành xây dựng, cơ khí trong việc tính khối lượng các loại thép hình. Nay xin post lên làm tài nguyên chung cho mọi người cùng sử dụng.
Chương trình này cũng là do em đi xin lại nên chưa xin phép tác giả. Hy vọng tác giả không phản đối việc làm này.
link download
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] View more latest threads same category:

 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 30/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 17/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 07/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 03/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 02/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 01/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 01/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 22/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 22/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 16/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 10/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 10/02/2011
</div>

View more random threads same category: