Đây là phần mềm có chức năng mô phỏng việc cắt phay, tiện ..trong ngành cơ khí thông qua việc lập trình bằng code của CNC, phần mềm này cực kỳ hữu ích cho ai trong ngành cơ khí muốn tìm hiểu về máy CNC, lập trình CNC cũng như qui trình tạo mẫu nhanh bằng công nghệ CNC.
trang chủ Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Phần mềm này đã được đóng gói và có thể chạy trực tiếp trên USB không cần cài đặt, dung lượng 100M
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more latest threads same category:

 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 30/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 17/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 07/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 03/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 02/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 01/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 01/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 22/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 22/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 16/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 10/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 10/02/2011
</div>

View more random threads same category: