ai có phần mềm ghost win7 luôn trên máy ko
mình tìm trên mạng mãi nó chỉ có phần mềm dành cho xp
ko sài dc với visa+win7
</div>

View more random threads same category: