Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Hướng dẫn cài đặt :
Unpack 4_0_7_10_Service_Pack.zip
Go to folder 4_0_7_10_Service_Pack\MicroWIN\ ,
and combines files the total commander or run Rejoin.bat.
Run WinRar and unpack STEP7-MicroWIN_V40_SP7.exe (SFX archive).
Go to the folder STEP7-MicroWIN_V40_SP7 .
Replace setup.inx , install.
Go to folder C:\Program Files\Siemens\STEP 7-MicroWIN V4.0\bin\
and replace datamanagers200.dll .
Good luck!

Dịch sang tiếng Việt cho một số bạn không có kinh nghiệm cài.
  1. Giải nén cái file.zip
  2. Chạy file rejoin.bat
  3. Giải nén tiếp cái file exe vừa tạo xong.
  4. Chép đè cái file setup.inx vào thư mục vừa giải nén.
  5. Chép cái file datamanagers200.dll vào C:\Program Files\Siemens\STEP 7-MicroWIN V4.0\bin\
</div>

View more random threads same category: