Server :Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Patch :Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Hướng dẫn video

Hướng dẫn sơ qua:Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Hướng dẫn đầy đủ:Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass download:Mã:
gamezone.vn
Phần mềm Cần thiết:


VS 2005 dùng bản eng:Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

(Vì là môi trường để chạy sv nên có nặng cũng ráng down)
Link 1 file:Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Update 1 :Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Update 2:Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass unlock: khoahoctunhien.net
2 update cài theo thứ tự
VS 2005 nối ra 1 file, xả nén ra rồi vào thư mục vs/... copy file này bỏ vào: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] vì file gốc nó bị lỗi, đểu vãi.

Hướng text dẫn sơ qua:

- Cài Mysql:Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

+ Đặt pass là 1234
- Cài navicat để kết nối với data mysql(navicat dể dùng hơn):Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

- Tạo lần lượt những database sau:Mã:
91jx_goddess, global_nameserver, 91jx_gamecenter, 91jx_statlog, global_logserver
- Dùng tool chạy server hoặc chạy theo thứ tự goddess - logserver - bishop - gamecenter - gameserver.
- Vào game với id trong data và pass tất cả là 123.
- Phần Client:
+ Sửa ip trong user/serverlistdebug.ini (ở client)
+ Dùng client vinagame rồi patch vào, không cần dùng client china
+ Đặt tên nv tiếng tàu


- Cấu hình tối thiểu:
Mã:
Ram 1,5G Chip dual core 2.0 trở lên
- Cấu hình tạm ổn:
Mã:
Ram 2G, Chip dual core 2.2 trở lên
Vài hình ảnh:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: