bạn có thể xem wc của người mình đang chát mà ko cần xin phép
chúc bạn thành công


Download:Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: