máy tính tui có 1 phần mềm tên là Just Click'n'See,lúc trước không biết nó dùng để làm gì,bữa nọ mò đại thì khi mở nó nháy rồi tắt,làm cỡ 20-30 lần thấy dung lương ổ chứa nó(C) tăng lên vài trăm MB,ae chỉ tui với nha
</div>

View more random threads same category: