sau Dey la map warcrap tong hop may cha down zia` chọi` dc lam on lam phuoc thanks tui dum cai mu`link na` Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] nho nha ai ko cam on la tui nan ni~ nguoi do cam on doa hix:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:Xtui ui nhung~ ai ui tui
Đi học là dj tu
Ngồi học la` ngồi tu`
Sách vở la`ke thù
Thầy cô là đói thủ
tho hay ko neu hay thj lam onthanks dum tui cai nha </div>

View more random threads same category: