bac' nao jup em voi. nêu suy nghĩ cua mình "nói dối có hại cho bạn thân" , "ng khen ta đúng, la bạn ta. người chê ta đúng, là thầy ta"
Trích từ: -------------------
</div>

View more random threads same category: