Đề:" Hãy tưởng tượng mình là uy-lít-xơ ( hoặc pê-nê-lốp) kể lại chuyện uy-lít-xơ trở về". Ai bik làm đề này thì chỉ em nha. Em cần gấp lém....
http://

View more random threads same category: