1. Chip and Dale - All in Nutshell:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

2. Chip and Dale - Christmas tree:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

3. Chip and Dale - Chip Ahoy:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

4. Chip and Dale - Chip n Dale:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

5. Chip and Dale - Chicken in the rough:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

6. Chip and Dale - Applecore
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

7. Chip and Dale - Corn Chip
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

8. Chip and Dale - Crazy over Daisy
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

9. Chip and Dale - Dragon around
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

10. Chip and Dale - Out of Scale
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

11. Chip and Dale - Food for Feudin'
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

12. Chip and Dale - Squatter's Rights
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

13. Chip and Dale - Test pilot Donald
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

14. Chip and Dale - The Lone Chipmunks
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

15. Chip and Dale - Three for breakfast
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Tập 16
Chip and Dale - Working For Peanuts Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Tập 17
Chip and Dale - Winter Storage Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Tập 18
Chip and Dale - Up a Tree Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Tập 19
Chip and Dale - Two Chips and a Miss Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Tập 20
Chip and Dale - Trailer Horn Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

cần gì nữa thì nói 1 tiếng + thank 1 phát em bót cho nhé

nguồn : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: