Xin trình làng một link down GTA SA rất rất nhanh(cái này ăn đứt của anh Tuấn Dương) . Còn về nội dung thì em khỏi nói rồi ai cung bít .
Link down nè:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: