Download về : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Extract ra, copy file .jar vào điện thoại. Chỉ yêu cầu điện thoại có Java.

View more random threads same category: