"UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, đối tượng cán bộ, công chức cấp xã được xem xét hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại Quyết định này gồm:1. Những người không đủ năng lực hoặc dự kiến không giới thiệu tái cử nhưng không thể bố trí vào chức danh khác và không đủ điều kiện giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.2. Những người chưa đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang đảm nhiệm nhưng không thể bố trí công tác khác và không thể đào tạo chuẩn hóa (không đủ trình độ văn hóa phổ thông, tuổi đời trên 40).3. Những người dôi ra do sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức (thực hiện bố trí kiêm nhiệm một số chức danh).4. Những người không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tục (2006, 2007) theo nhận xét, đánh giá hàng năm do năng lực chuyên môn yếu hoặc sức khỏe không đảm bảo.5. Những người bị kỷ luật nhưng chưa đến mức buộc thôi việc và không thể tiếp tục bố trí công tác.Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã khi thôi việc, ngoài các khoản trợ cấp được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội, còn được hưởng trợ cấp thôi việc một lần, mức trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng (không kể các khoản phụ cấp, trợ cấp: khu vực, kiêm nhiệm, theo loại xã) cho mỗi năm công tác. Trường hợp thời gian công tác dưới 01 năm, được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng.Cán bộ không chuyên trách cấp xã khi thôi việc, được hưởng trợ cấp thôi việc một lần, mức trợ cấp bằng 02 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng (không kể các khoản trợ cấp: kiêm nhiệm, theo loại xã) cho mỗi năm công tác. Trường hợp thời gian công tác dưới 01 năm, được hưởng trợ cấp bằng 2,0 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng.Khi thực hiện quy định phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; không lợi dụng việc sắp xếp để trù dập đưa ra khỏi bộ máy những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực hoặc nể nang không đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ tiêu chuẩn, năng lực; việc chi trả chế độ trợ cấp thôi việc phải kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng; việc lập danh sách và dự toán số tiền chi trả trợ cấp cho từng đối tượng phải bảo đảm chính xác, trung thực, rõ ràng; khi tuyển dụng mới cán bộ chuyên trách, công chức phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí, cơ cấu, đảm bảo trình độ theo tiêu chuẩn chức danh, phẩm chất và năng lực; tuyệt đối không tuyển dụng lại số cán bộ, công chức đã hưởng trợ cấp thôi việc, không tuyển dụng cán bộ chuyên trách, công chức chưa đạt chuẩn rồi đưa đi đào tạo. Khi tuyển dụng cán bộ không chuyên trách cũng phải đảm bảo qua đào tạo nhằm tạo nguồn bổ sung cán bộ chuyên trách, công chức khi có nhu cầu.Nguồn kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Quyết định này do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo./.Trần Văn TấnSở Nội vụ Đồng Tháp"Nguồn: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: