Nghị định quy định Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãDownload nghị định Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: