NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2010 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPNghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.Các bạn download Nghị định Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]View more random threads same category: