em sắp phải làm bài luận ! yêu cầu sự giúp đỡ ! trong đó ông thấy bắt nêutiên đề về mặt chính trị -xã hôi . tư tưởng , khoa học ! cụ thể nó ra sao thì em chịu

View more random threads same category: