Phần mềm đọc file .txt định dạng UTF-8 Tiếng Việt cho tất cả các loại điện thoại thông thường hỗ trợ JAVA.

Dành cho những người ham thích đọc sách, phần mềm là một công cụ đắc dụng trong việc quản lí đầu sách, lập thư viện.

Chú ý lưu file .txt dưới định dạng UTF-8 nhé để bạn có thể đọc được font tiếng Việt đầy đủ nhé.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: