Chả là em đang làm bài tập dài của GV: Nguyễn Minh Chước! AI có mẫu nào cho em xin đường link! rất cám ơn

View more random threads same category: