câu hỏi:
1/ Phân tích cơ sở triết học của nguyên tắc khách quan và nêu các yêu cầu của nguyên tắc ấy trong nhận thức khoa học.
2/ Phân tích cơ sở triết học của nguyên tắc toàn diện và nêu các yêu cầu của nguyên tắc ấy trong nhận thức khoa học.
3/ Phân tích cơ sở triết học của nguyên tắc phát triển và nêu các yêu cầu của nguyên tắc ấy trong nhận thức khoa học.
4/ Phân tích cơ sở triết học của nguyên tắc lịch sử cụ thể và nêu các yêu cầu của nguyên tắc ấy trong nhận thức khoa học.
5/ Trong một Lời tựa của Bộ Tư bản , quyển I, tập I, C. Mác viết: Phép biện chứng của tôi không những khác mà còn đối lập hẵn với phép biện chứng của Hêghen, vì với Hêghen ý niệm là một vị thần sáng tạo còn với tôi ý niệm chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong óc người và được cải biến đi ở trong đó… Bằng những hiểu biết về triết học, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Mác.
6/ V.I. Lênin viết: “Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận mâu thuẫn của nó… đó là thực chất… của phép biện chứng”. Bằng những hiểu biết về phép biện chứng duy vật, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Lênin.
7/ C. Mác viết: “Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có đạt đến chân lý khách quan không, hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận mà là một vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý”. Bằng những hiểu biết về triết học của chủ nghĩa Mác Lênin, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Mác.
8/ V.I. Lênin viết: “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận nhận thức”. Bằng những hiểu biết về triết học của chủ nghĩa Mác Lênin, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Lênin.

Phần câu hỏi / Trả lời ngắn gọn các câu hỏi:
1/ Người ta sinh ra ăn, mặc, ở… trước; rồi mới nói viết, vẽ và bàn triết l ý sau… Câu nói này của C. Mác có ý nghĩa gì?
2/ Nếu như tôi có hai cái bánh mì, tôi sẽ giữ lại một cái, còn cái kia tôi sẽ đỗi lấy một bông hoa hồng... Câu nói ấy có ý nghĩa triết lý gì?
3/ Có người nói: “Lương tâm không bằng lương tiền”; “Lương tâm không bằng lương lẹo”. Những câu nói này thể hiện khuynh hướng triết lý sai trái nào?
Phần bài tập:
1/ C. Mác viết: “Tới một giai đoạn phát triển nào đó của chúng, các lực lượng sản xuất vật chất của xã hội mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có… Từ chỗ là những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành những xiềng xích của các lực lượng sản xuất. Khi ấy bắt đầu thời đại của một cuộc cách mạng xã hội”... Bằng những hiểu biết về chủ nghĩa duy vật lịch sử, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Mác.
2/ C. Mác viết: Toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức là cái cơ sở hiện thực trên đó xây dựng nên một kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị và những hình thái ý thức xã hội nhất định tương ứng với cơ sở hiện thực đó… Bằng những hiểu biết về chủ nghĩa duy vật lịch sử, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Mác.
3/ C. Mác viết: Không thể nhận định về một thời đại nào đó, nếu chỉ căn cứ vào ý thức của thời đại đó. Trái lại, phải giải thích ý thức ấy bằng những mâu thuẫn của đời sống vật chất, bằng sự xung đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất của xã hội và những quan hệ sản xuất xã hội… Bằng các hiểu biết về của chủ nghĩa duy vật lịch sử, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Mác.
4/ Ph. Ăngghen viết: “Sự phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật v.v… đều dựa trên cơ sở sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả chúng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế”. Bằng những hiểu biết về chủ nghĩa duy vật lịch sử, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Ăngghen.
5/ V.I. Lênin viết: Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào… Bằng những hiểu biết về chủ nghĩa duy vật lịch sử, anh (chị) hãy phân tích và chứng minh câu nói trên của Lênin.
6/ Sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực Liên Xô và Đông Âu, một số người cho rằng: Hiện nay chủ nghĩa Mác Lênin đã lỗi thời, không còn có giá trị khoa học… Bằng các hiểu biết về những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác Lênin, anh (chị) hãy phê phán lập luận sai trái nói trên.
7/ Phân tích cơ sở lý luận của chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước và theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta hiện nay.
8/ Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu ra bốn bài học kinh nghiệm, trong đó có “bài học lấy dân làm gốc”. Anh (chị) hãy phân tích cơ sở lý luận của bài học kinh nghiệm ấy.
9/ Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sãn xuất, quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa phải có bước đi và hình thức thích hợp. Kinh nghiệm thực tế chỉ rõ: lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất” ( Văn kiện Đại hội VI , trang 57). ……?anh chị nào biết giải làm ơn chỉ dùm em nha thanks máy anh chị.

View more random threads same category: