1 nhà tư bản tiến hành dầu tư sản xuất giá trị thặng dư như sau:
Mua Tư Liệu LĐ C= 20.000 ($) Thời gian chu chuyển của tư bản là 6 tháng,thời gian chu chuyển hết giá trị của các tư liệu LĐ trên là 5 năm.
Trong kỳ đầu Mua Nguyên Vật Liệu là 3.000 ($) Nguyên vật liệu phụ liệu là 1.000 ($).
Cấu tạo hữu cơ là C/V= 4/1.
Trình độ bóc lột là 100%
Nhà tư bản thực hiện tích lũy tư bản với tỉ lệ tích lũy là 60% giá trị thặng dư tạo ra.
Biết cấu tạo hữu không thay đổi. Trình độ bóc lột cứ sau một chu kỳ sản xuất tăng lên 50%.
HỎI:
a) Tỉ suất lợi nhuận P' và quy mô sản xuất ở chu kỳ thứ tư sẽ thay đổi như thế nào.
b) Sau khi Tư Liệu LD chu chuyển hết giá trị thì nhà tư bản sẽ thu được khối lượng giá trị thặng dư là bao nhiêu.

View more random threads same category: