Em ko co time di thuc tap ma lam bao cao cung kho' qua. Bac' nao giup em gui cho em cai bao cao tong hop va bao cao chi tiep ve doanh nghiep san xuat voi a.
mail cua em la Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: