Ai có lòng giúp tui 1 trong hai đề này thứ 2 em nộp rồi!!!

Hãy nói ko với các tệ nạn

Tuổi trẻ và tương lai đất nước

View more random threads same category: