Bản này mình hay dùng để chiến trên CGA,đã có sẵn patch chống Unable



AOE ROR :
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
CGA Malysia & Garena :
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: