Lúc cài đặt thì khi đã chạy dc hơn 1/2 nó xuất hiện thông báo


error 1907. could not register fonts. verify that you have sufficient permission to install fonts and that the system supports this font


Làm cách nào để sửa cái này dzậy mấy anh

View more random threads same category: